แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง


      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จะย้ายที่ทำการจากหมู่ที่ ๕ ไปยัง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
      ดังนั้น ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ตั้งแต่วันดังกล่าวโปรดติดต่อตามที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงแห่งใหม่ ซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ดังนี้
          องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
          หมู่ที่ ๗ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี
          จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
          โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๗๔๙๑๕, ๐๓๒-๔๗๔๙๑๖ โทรสาร ๐๓๒-๔๗๔๙๑๖
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
..........................................
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีตำแหน่งพนักงาน ส่วนตำบลว่างและมีความจำเป็นต้องสรรหาตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ดังนี้
๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ – ๔ หรือ ๕ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสอบราคา

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง...โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายข้างบ้านนายล้วนถึงบ้านนายผ่อง หมู่ที่ 7 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายข้างบ้านนายล้วนถึงบ้านนายผ่อง หมู่ที่ 7 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 87 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร รวมถนนพร้อมรางระบายน้ำกว้าง 3 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 24 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1 เมตร จำนวน 13 ท่อนพร้อมป้ายโครงการจำนวน 2ป้าย (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด     ราคากลางตั้งไว้ 372,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน กำหนดยืนราคา  90 วัน

ชมรมผู้สูงอายุตำบลสำมะโรง


     ชมรมผู้สูงอายุตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2556ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2556


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย
     ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่
     ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
     กรณีเจ้าของที่ดินรายใหม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     1. ผู้ประกอบการ (รายใหม่) สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ
     2. กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ (รายเดิม) สามารถขอต่ออายุได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

หน้า 10 จาก 10

10
ถัดไป
สุดท้าย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


 

คุณพอใจอบต.สำมะโรง ด้านใด
 
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.