ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

alt

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลข

032-474915-6

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
          
  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ  สามารถเข้าดูได้ในหัวข้อ  ข้อมูลการดำเนินงาน  หัวข้อย่อย  ข้อบัญญัติงบประมาณ  หากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามได้ทางช่องทางบริการประชาชน  หัวข้อย่อย กระดานสนทนา หรือ ศูนย์ดำรงธรรม  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
                
............สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง........

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เอกสาร ๔)

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน

...........................................
                             ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน..........
Attachments:
Download this file (28. เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา.doc)28. เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา.doc[ ]102 Kb
Download this file (29. เลิกประกอบพาณิชยกิจ  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจำกัดและบริษัทมหาช)29. เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาช[ ]99 Kb
Download this file (30. เลิกประกอบพาณิชยกิจ  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.doc)30. เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.doc[ ]100 Kb
Download this file (31การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)31การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]82 Kb
Download this file (32. ตั้งใหม่  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.doc)32. ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.doc[ ]103 Kb
Download this file (32. ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.doc)32. ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.doc[ ]103 Kb
Download this file (33. ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.doc)33. ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.doc[ ]106 Kb
Download this file (34. เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc)34. เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc[ ]99 Kb

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เอกสาร ๓)

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
.......................................
                              ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน..................

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


 

คุณพอใจอบต.สำมะโรง ด้านใด
 
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.