คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เอกสาร ๒)

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
......................................
                             ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ุถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน...............

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เอกสาร๑)

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน
.....................................
              ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน..........

การรับสมัครคัดเลิอกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

alt
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

--------------------------------------------------------------------
                         ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ดังนี้

                         ๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดัง ๗) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
                         ๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
                

                       อาศัยอำนาจตามความ.......................................

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

alt

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

                                                     alt
                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
                              เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
                                               ...............................................

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)
พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติ
ราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จำนวน ๑ อัตรา
ดังนี้

                             -  ตำแหน่งบุคลากร ๓-๕ /๖ ว              จำนวน    ๑     อัตรา
 

 


Attachments:
Download this file (scan0001.pdf)scan0001.pdf[ ]469 Kb

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


 

คุณพอใจอบต.สำมะโรง ด้านใด
 
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.