ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2567 สำนักปลัด 7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง เรื่อง การประกาศผลการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด 13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด 27
4 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด 41
5 รายงานผลตามโนยบาย No Fift Policy สำนักปลัด 39
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) สำนักปลัด 48
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 25
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักปลัด 47
9 การขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักปลัด 29
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด 22
11 การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สำนักปลัด 23
12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-2567-2569 สำนักปลัด 27
13 การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน สำนักปลัด 99
14 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 สำนักปลัด 40
15 DON's / DO's สำนักปลัด 18
16 งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรุบรี สำนักปลัด 34
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำนักปลัด 52
18 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 30
19 “โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” สำนักปลัด 33
20 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Servive ) สำนักปลัด 64
21 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 59
22 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 51
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักปลัด 73
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 44
25 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ประจำปี 2566 สำนักปลัด 60
26 แจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 34
27 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 38
28 "ภาวะการคลอดก่อนกำหนด" สำนักปลัด 35
29 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3) สำนักปลัด 71
30 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด 81

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


 


  
 


QR Code
อบต.สำมะโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473813-14
ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.